Nie płacisz alimentów? Możesz stracić prawo jazdy

Jak wskazują statystyki zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu to jedna z lepszych metod mobilizacji dłużników do płacenia alimentów. Sprawdzamy kiedy prawo jazdy może zostać zatrzymane i jak je później odzyskać.

Publikacja: 05.02.2024 19:10

Kwota nieuregulowanych świadczeń alimentacyjnych to prawie 15 miliardów zł.

Kwota nieuregulowanych świadczeń alimentacyjnych to prawie 15 miliardów zł.

Foto: AdobeStock

Niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego jest dużym problemem w Polsce. Kwota nieuregulowanych świadczeń alimentacyjnych na koniec listopada 2023 roku wynosiła prawie 15 miliardów złotych. Nie dziwi więc, że ustawodawcy szukają więc sposobów na skuteczne ściąganie długów. Jednym z nich jest zatrzymywanie prawa jazdy. Procedura, która kończy się zabraniem prawa jazdy, jest możliwa dzięki ustawie z dnia 7 września 2007 r., która mówi o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zatrzymanie prawa jazdy za alimenty może mieć miejsce kiedy:
- w przeciągu ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny nie płacił co miesiąc przynajmniej 50 proc. należnej kwoty
- dłużnik odmawia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy
- dłużnik odmawia złożenia oświadczenia majątkowego
- dłużnik odmawia przyjęcia proponowanego zatrudnienia, wykonywania prac społecznych, robót publicznych, udziału w stażu, w szkoleniach bądź w przygotowaniu zawodowym dorosłych bez uzasadnionej przyczyny
- dłużnik odmawia przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego

Czytaj więcej

Klienci kochają Toyotę. Potwierdzają to wyniki sprzedaży

W 2014 roku Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest zgodna z konstytucją. Żeby możliwe było odebranie dłużnikowi alimentacyjnemu jego prawa jazdy, to jego obowiązek alimentacyjny musi zostać dookreślony w orzeczeniu sądowym, ugodzie lub w innej umowie w przedmiocie alimentów. Ważną przesłanką jest też fakt niepłacenia alimentów przez okres ostatnich 6 miesięcy, ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie wyższej niż 50 proc. kwoty alimentów ustalonych w orzeczeniu sądowym lub ugodzie. Odebranie parwa jazdy nie będzie możliwe, jeśli dłużnik alimentacyjny w przeciągu pół roku niepłacenia pełnej kwoty zasądzonych alimentów, chociaż raz zapłaci kwotę wyższą niż połowa kwoty zasądzonej.

Jak złożyć wniosek o odebranie prawa jazdy

Wniosek o odebranie dłużnikowi prawa jazdy można złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne, bądź syndyka wyznaczonego w postępowaniu upadłościowym dłużnika, o bezskuteczności egzekucji. Procedura zostanie uruchomiona z urzędu wtedy, gdy osobie uprawnionej do alimentów zostanie przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego lub znajdującej się w pieczy zastępczej. Na podstawie wniosku zlecony zostaje wywiad, którego celem jest ustalenie sytuacji zawodowej, rodzinnej i dochodowej dłużnika. Odbierane jest także oświadczenie majątkowe, które dłużnik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej. W przypadku powstania zaległości za okres powyżej 6 miesięcy, informacja o zadłużeniu przesyłana jest do biura informacji gospodarczej.

W przypadku, gdy niepłacenie alimentów jest wynikiem bezrobocia, organ samorządu zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Następnie dłużnik alimentacyjny ma 30 dni na zarejestrowanie się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jeśli na którymś etapie odmówi współpracy z organem właściwym dla jego miejsca zamieszkania lub dłużnik odmawia złożenia oświadczenia majątkowego wszczynane jest postępowanie, w wyniku którego dłużnika alimentacyjnego uznaje się za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeśli dłużnik od tej decyzji się nie odwoła lub odwołanie zostanie odrzucone, kierowany jest wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Konsekwencją decyzji starosty jest zatrzymanie prawa jazdy, ale nie odebranie uprawień na stałe.

Odzyskanie prawa jazdy bez potrzeby zdawania egzaminu

Oprócz wniosku do prokuratury oraz do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnik zostanie wpisany na listę dłużników. Wpis następuje w przypadku niepłacenia alimentów w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wobec dłużnika rozpoczyna się również dochodzenie należności. Odbywa się ono w trybie egzekucji w administracji. Postępowanie to prowadzi urząd skarbowy, gdy po zakończeniu okresu świadczeniowego rodzic nie spłacił pieniędzy wypłaconych przez gminę w ramach Funduszu Alimentacyjnego. Aby uchylić decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy potrzebne jest spełnienie dwóch warunków. Dopełnione muszą zostać wszystkie formalności - rejestracja w PUP, złożenie oświadczenia majątkowego, dopełnienie wywiadu oraz przez co najmniej sześć miesięcy muszą być płacone regularnie alimenty w kwocie nie niższej niż 50 proc. kwoty ustalonej przez sąd. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, kierowca może odzyskać prawo jazdy bez potrzeby podchodzenia do egzaminu.

Czytaj więcej

Jedna trzecia Polaków w przyszłości kwestionuje potrzebę posiadania samochodu

Czytaj więcej

Chińczycy atakują. Cztery nowe marki na polskim rynku motoryzacyjnym

Niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego jest dużym problemem w Polsce. Kwota nieuregulowanych świadczeń alimentacyjnych na koniec listopada 2023 roku wynosiła prawie 15 miliardów złotych. Nie dziwi więc, że ustawodawcy szukają więc sposobów na skuteczne ściąganie długów. Jednym z nich jest zatrzymywanie prawa jazdy. Procedura, która kończy się zabraniem prawa jazdy, jest możliwa dzięki ustawie z dnia 7 września 2007 r., która mówi o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Pozostało 91% artykułu
Prawo
Koniec wizyt w urzędzie. Samochód zarejestrujesz przez internet
Prawo
Kierowcy z kategorią prawa jazdy B z nowym uprawnieniem
Prawo
Odebrane prawo jazdy w Polsce, nie będą ważne w całej UE
Prawo
Zmiany w prawie jazdy. Seniorzy po 65 roku życia i młodzi będą mieli najtrudniej
Prawo
Wymień tablice rejestracyjne. Inaczej zapłacisz nawet tysiąc złotych kary
Prawo
Stare auto będzie automatycznie wyrejestrowane. Ukłon w stronę niepłacących OC