Jest projekt przedłużenia uprawnień do kierowania pojazdami

Pandemia koronawirusa powoduje, że muszą być na szybko wprowadzane działania prewencyjne. Wśród nich można wymienić choćby propozycję nowelizacji ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która zakłada wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami.

Publikacja: 15.04.2020 12:29

Jest projekt przedłużenia uprawnień do kierowania pojazdami

Foto: moto.rp.pl

W związku z pandemią koronawirusa, w projekcie nowelizacji ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Infrastruktury zaproponowała wydłużenie terminów ważności uprawnień do kierowania pojazdami. Wśród nich można wymienić:
prawa jazdy (w tym zagraniczne prawa jazdy),
pozwolenia na kierowanie tramwajem,
– zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
świadectwa kierowcy,
legitymacje instruktora nauki jazdy,
legitymacje egzaminatora,
zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
uprawnienia do kierowania pojazdami,
wpis w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

CZYTAJ TAKŻE: Podwyżki cen egzaminów na prawo jazdy

""

moto.rp.pl

Wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostaną i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – takie są założenia nowelizacji. Jak można przeczytać na portalu gov.pl, po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w ciągu 60 dni konieczne będzie uzupełnienie wszystkich zaległych badań, przedłużenie ważności dokumentów, a szkolenia muszą zostać wykonanie lub odnowione. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami w ww. ustawie, zawieszone miałby być także działania związane z wykonywaniem szkoleń okresowych w transporcie drogowym. Ponadto nowelizacja zakłada ułatwienia w badaniach okresowych kierowców zawodowych. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 1 pkt 11 ww. ustawy, mają zostać zawieszone obowiązki wynikające z przepisów art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym.

""

moto.rp.pl

Art. 39j: Badania lekarskie kierowcy
1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
2. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3-6, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), zwanej dalej „Kodeksem pracy”.
3. Zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z rozdziałem 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
4. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy.
5. Pierwsze badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat – w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.
6. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach.

CZYTAJ TAKŻE: Będzie nowy projekt. Zero promila w całej Unii Europejskiej

Art. 39k: Badania psychologiczne kierowcy
1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
2. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w rozdziale 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
3. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy.
4. Pierwsze badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat – w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

""

moto.rp.pl

Innymi słowy, kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie będą zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy – jeżeli takowa tego wymaga. Po odwołaniu stanu epidemii będą oni mieli 60 dni na dostarczenie odpowiednich zaświadczeń. Obecnie projekt nowelizacji jest przedmiotem obrad Sejmu RP.

W związku z pandemią koronawirusa, w projekcie nowelizacji ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Infrastruktury zaproponowała wydłużenie terminów ważności uprawnień do kierowania pojazdami. Wśród nich można wymienić:
prawa jazdy (w tym zagraniczne prawa jazdy),
pozwolenia na kierowanie tramwajem,
– zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
świadectwa kierowcy,
legitymacje instruktora nauki jazdy,
legitymacje egzaminatora,
zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
uprawnienia do kierowania pojazdami,
wpis w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Pozostało 81% artykułu
Tu i Teraz
Luksusowy samochód elektryczny zapalił się po wypadku w Warszawie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Tu i Teraz
Dolny Śląsk otrzyma nowy odcinek trasy S3 z dwoma tunelami. Dłuższy ma 2,3 km
Tu i Teraz
Auto Nostalgia, czyli najstarsze w Polsce targi pojazdów zabytkowych
Tu i Teraz
Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk wystartują w Rajdzie Świdnickim
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Tu i Teraz
Wracają protesty rolników. Dzisiaj przejścia graniczne z Ukrainą, 10 maja Warszawa