Procedurę instalacji punktu ładowania w garażach budynków wielorodzinnych reguluje nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, obowiązująca od 24 grudnia 2021 r. Cały proces podzielony został na dwa etapy. Pierwszy obejmuje złożenie wniosku przez właściciela mieszkania posiadającego miejsce postojowe do wyłącznego użytku. Składa się go do zarządcy nieruchomości wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym oświadczeniem o pokryciu kosztów zakupu i montażu ładowarki. W drugim etapie adresat wniosku zleca sporządzenie ekspertyzy (na koszt wnioskodawcy) dotyczącej możliwości zainstalowania ładowarki. - Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia złożenia lub gdy jest wymaga ekspertyza, od momentu jej złożenia – informuje Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo budowlane wchodzi w rozwój sieci ładowarek

Kiedy można odmówić wydania zgody? Gdy z ekspertyzy wynika, że instalacja ładowarki nie jest możliwa albo wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do lokalu w budynku i stanowiska postojowego. Także w przypadku, jeżeli nie przedłożył on zgody właściciela lokalu na instalację punktu ładowania lub nie zobowiązał się do pokrycia kosztów związanych z instalacją oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. - Możliwość odmowy na wniosek została ograniczona do zamkniętego katalogu przyczyn. Bezskuteczny upływ terminu i spełnienie przewidzianych ustawą warunków jest równoznaczne z wyrażeniem zgody – stwierdza Wiśniewski.

W przypadku nowych budynków nie powinno już być problemów. Zmienione nowelizacją przepisy ustawy o elektromobilności wprowadziły wymogi zakładające takie projektowanie i stawianie budynków wielorodzinnych (z ponad 10 miejscami do parkowania), by zapewnić instalację kanałów na przewody i kable energetyczne na wszystkich stanowiskach postojowych, umożliwiając na każdym zamontowanie punktu ładowania. Ale według PSPA, regulacje z grudnia ub. roku mają obejmować również budynki przebudowywane lub remontowane. Jeśli budynek jest zabytkiem, instalacja ładowarki będzie wymagała dodatkowo zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Natomiast gdy z ekspertyzy wynika, że instalacja ładowarki jest możliwa tylko po zmianie umowy o przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej lub wykonaniu nowej albo przebudowie istniejącej instalacji elektrycznej, dla uzyskania zgody trzeba będzie zobowiązać się do pokrycia wszystkich związanych z tym kosztów. Analizy rynkowe pokazują, że ładowanie elektrycznego samochodu w warunkach domowych jest najpopularniejszym sposobem uzupełniania stanu baterii. Według badania przeprowadzonego przez EV Klub Polska we współpracy z InsightOutLab oraz marką Volkswagen, ładowanie auta w domu preferuje 83 proc. respondentów.

Czytaj więcej

Przyszłość Audi A3: Następca będzie elektryczny i pojawi się w 2027 r.