Zgodnie z doniesieniami Związku Dealerów Samochodów (ZDS), nowa regulacja ma dotyczyć żądania naprawy lub wymiany towaru przez konsumenta, w sytuacji, kiedy zakupiony przez konsumenta towar jest niezgodny z umową lub wadliwy. Nowelizacja przepisów ma dodać do ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta artykułu 43d. Wątpliwości ZDS dotyczą w szczególności ustępu 5 ww. przepisu w brzmieniu:
„5. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta na swój koszt towar podlegający naprawie lub wymianie”.

""

fot. mat. producenta

moto.rp.pl

Interpretacja ZDS zakłada, że ustawodawca chce nałożyć na przedsiębiorców obowiązek odbioru towarów zgłoszonych jako wadliwe lub niezgodne z umową. Obecnie tą kwestię reguluje art. 561(2) Kodeksu cywilnego:
„§ 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje”.

""

fot. AdobeStock

moto.rp.pl

Jak ocenia ZDS treść nowelizacji „nie wzięła pod uwagę możliwości wystąpienia znaczącej uciążliwości respektowania ww. zapisu w przypadku dealerów samochodów”. Kolejnymi utrudnieniami w prowadzeniu interesów dla branży. „Proponowane zmiany według ZDS nadmiernie uprzywilejowują konsumentów, a w niektórych aspektach w ogóle nie biorą pod uwagę sytuacji przedsiębiorców” – podaje ZDS.