Rosja na wstecznym

Rynek samochodowy nad Wołgą gwałtownie się kurczy.

Publikacja: 06.08.2015 21:00

Rosja na wstecznym

Foto: fot. Bloomberg

Gdy­by nie po­moc pań­stwa, ry­nek no­wych aut w Ro­sji zmniej­szył­by się w tym ro­ku aż o po­ło­wę. Kreml ro­bi wszyst­ko, by po­wstrzy­mać uciecz­kę pro­du­cen­tów i klien­tów.

O po­wa­dze sy­tu­acji świad­czy czwart­ko­wa na­ra­da u Wła­di­mi­ra Pu­ti­na. Pre­zy­dent spo­tkał się z człon­ka­mi rzą­du w spra­wie sy­tu­acji w bra­nży mo­to­ry­za­cyj­nej, in­for­mu­je agen­cja Pri­me. Wi­ce­mi­ni­ster prze­my­słu Gleb Ni­ki­tin po­dał, że w tym ro­ku pro­duk­cja no­wych sa­mo­cho­dów spad­nie o 23 proc., do 1,4 mln sztuk. Ta­ki wy­nik uda się osią­gnąć tyl­ko dzię­ki rzą­do­we­mu wspar­ciu dla bra­nży. Gdy­by nie ona, ry­nek zmniej­szył­by się o po­ło­wę.

Po­moc z bu­dże­tu sku­pia się na po­wstrzy­ma­niu spad­ku po­py­tu. Na to rząd wy­da w tym ro­ku 33,4 mld ru­bli (0,52 mld dol.).

Pie­nią­dze idą na trzy ro­dza­je wspar­cia. Po pierw­sze, na pro­gram uno­wo­cze­śnie­nia par­ku sa­mo­cho­do­we­go urzę­dów i in­sty­tu­cji. Po dru­gie, na ta­nie kre­dy­ty, któ­re do­sta­nie ka­żdy Ro­sja­nin, któ­ry od­da na złom po­nad dzie­się­cio­let­nie au­to. Bę­dzie on mógł ku­pić no­wy sa­mo­chód (kla­sa eko­no­micz­na), a pań­stwo spła­ci za nie­go część kre­dy­tu. Po trze­cie, do­stęp­ne są też ulgi kre­dy­to­we przy le­asin­gu.

Zda­niem Ni­ki­ti­na po­moc jest opła­cal­na dla bu­dże­tu, na 1 bowiem wy­da­ny ru­bel przy­pa­da 1,7 ru­bla wpły­wów po­dat­ko­wych w for­mie VAT i ak­cy­zy. Dla­te­go rząd bę­dzie kon­ty­nu­ował wspar­cie, do­pó­ki bra­nża nie wyj­dzie na pro­stą.

Na ra­zie da­ne za I pół­ro­cze są gor­sze ani­że­li rzą­do­we wy­li­cze­nia. Sprze­daż spa­dła o 37 proc. Agen­cja ana­li­tycz­na Awo­stat po­da­ła, że Ro­sja­nie ku­pi­li w tym cza­sie 735 tys. sztuk no­wych aut. Ro­sja wy­pa­dła też z dzie­siąt­ki naj­więk­szych ryn­ków mo­to­ry­za­cyj­nych świa­ta – z ósmej po­zy­cji rok te­mu spa­dła na 12.

Naj­wię­cej no­wych po­jaz­dów ku­pił naj­bar­dziej lud­ny kraj. Chiń­czy­cy zwięk­szy­li za­ku­py o 4,8 proc., do 10,09 mln sztuk; Ame­ry­ka­nie ku­pi­li 8,49 mln, a Ja­poń­czy­cy – 2,62 mln, ale tu spa­dek był du­ży (-11 proc.).

W lip­cu w Ro­sji li­der ryn­ku – kon­cern Aw­to­WAZ (mar­ki Ła­da, Re­nault) – miał sprze­daż mniej­szą o 25 proc. rok do ro­ku. Po­zo­sta­je też spra­wa pro­du­cen­tów za­gra­nicz­nych, któ­rzy je­den po dru­gim wy­co­fu­ją się z Ro­sji, tłu­ma­cząc to sank­cja­mi, któ­re wpły­wa­ją na re­ce­sję w go­spo­dar­ce, osła­bia­ją ru­bla i ob­ni­ża­ją do­cho­dy lud­no­ści.

W grud­niu i stycz­niu nie pra­co­wa­ły ro­syj­skie mon­tow­nie For­da (Wo­ro­neż), Peu­ge­ota, Ci­tro­ena i Mit­su­bi­shi (ob­wód ka­łu­ski). W mar­cu Ge­ne­ral Mo­tors na dwa mie­sią­ce za­mknął mon­tow­nię w St. Pe­ters­bur­gu, a Ssan­gY­ong – czwar­ty pod wzglę­dem wiel­ko­ści pro­duk­cji kon­cern mo­to­ry­za­cyj­ny Ko­rei – wstrzy­mał prze­sy­ła­nie swo­ich sa­mo­cho­dów do Ro­sji – do­tąd naj­więk­sze­go swo­je­go klien­ta.

Gdy­by nie po­moc pań­stwa, ry­nek no­wych aut w Ro­sji zmniej­szył­by się w tym ro­ku aż o po­ło­wę. Kreml ro­bi wszyst­ko, by po­wstrzy­mać uciecz­kę pro­du­cen­tów i klien­tów.

O po­wa­dze sy­tu­acji świad­czy czwart­ko­wa na­ra­da u Wła­di­mi­ra Pu­ti­na. Pre­zy­dent spo­tkał się z człon­ka­mi rzą­du w spra­wie sy­tu­acji w bra­nży mo­to­ry­za­cyj­nej, in­for­mu­je agen­cja Pri­me. Wi­ce­mi­ni­ster prze­my­słu Gleb Ni­ki­tin po­dał, że w tym ro­ku pro­duk­cja no­wych sa­mo­cho­dów spad­nie o 23 proc., do 1,4 mln sztuk. Ta­ki wy­nik uda się osią­gnąć tyl­ko dzię­ki rzą­do­we­mu wspar­ciu dla bra­nży. Gdy­by nie ona, ry­nek zmniej­szył­by się o po­ło­wę.

Archiwum
Gliwice walczą o motoryzacyjną nowość z silnikiem z Tych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Archiwum
Zarobki Elona Muska zatwierdzone, ale nie jednogłośnie
Archiwum
Dyrekcja Skody proponuje podwyżkę zarobków
Archiwum
Europejski plan produkcji PSA
Archiwum
Fabryka Opla w Tychach uratowana