Rosja na wstecznym

Rynek samochodowy nad Wołgą gwałtownie się kurczy.

Publikacja: 06.08.2015 21:00

Rosja na wstecznym

Foto: fot. Bloomberg

Gdy­by nie po­moc pań­stwa, ry­nek no­wych aut w Ro­sji zmniej­szył­by się w tym ro­ku aż o po­ło­wę. Kreml ro­bi wszyst­ko, by po­wstrzy­mać uciecz­kę pro­du­cen­tów i klien­tów.

O po­wa­dze sy­tu­acji świad­czy czwart­ko­wa na­ra­da u Wła­di­mi­ra Pu­ti­na. Pre­zy­dent spo­tkał się z człon­ka­mi rzą­du w spra­wie sy­tu­acji w bra­nży mo­to­ry­za­cyj­nej, in­for­mu­je agen­cja Pri­me. Wi­ce­mi­ni­ster prze­my­słu Gleb Ni­ki­tin po­dał, że w tym ro­ku pro­duk­cja no­wych sa­mo­cho­dów spad­nie o 23 proc., do 1,4 mln sztuk. Ta­ki wy­nik uda się osią­gnąć tyl­ko dzię­ki rzą­do­we­mu wspar­ciu dla bra­nży. Gdy­by nie ona, ry­nek zmniej­szył­by się o po­ło­wę.

Po­moc z bu­dże­tu sku­pia się na po­wstrzy­ma­niu spad­ku po­py­tu. Na to rząd wy­da w tym ro­ku 33,4 mld ru­bli (0,52 mld dol.).

Pie­nią­dze idą na trzy ro­dza­je wspar­cia. Po pierw­sze, na pro­gram uno­wo­cze­śnie­nia par­ku sa­mo­cho­do­we­go urzę­dów i in­sty­tu­cji. Po dru­gie, na ta­nie kre­dy­ty, któ­re do­sta­nie ka­żdy Ro­sja­nin, któ­ry od­da na złom po­nad dzie­się­cio­let­nie au­to. Bę­dzie on mógł ku­pić no­wy sa­mo­chód (kla­sa eko­no­micz­na), a pań­stwo spła­ci za nie­go część kre­dy­tu. Po trze­cie, do­stęp­ne są też ulgi kre­dy­to­we przy le­asin­gu.

Zda­niem Ni­ki­ti­na po­moc jest opła­cal­na dla bu­dże­tu, na 1 bowiem wy­da­ny ru­bel przy­pa­da 1,7 ru­bla wpły­wów po­dat­ko­wych w for­mie VAT i ak­cy­zy. Dla­te­go rząd bę­dzie kon­ty­nu­ował wspar­cie, do­pó­ki bra­nża nie wyj­dzie na pro­stą.

Na ra­zie da­ne za I pół­ro­cze są gor­sze ani­że­li rzą­do­we wy­li­cze­nia. Sprze­daż spa­dła o 37 proc. Agen­cja ana­li­tycz­na Awo­stat po­da­ła, że Ro­sja­nie ku­pi­li w tym cza­sie 735 tys. sztuk no­wych aut. Ro­sja wy­pa­dła też z dzie­siąt­ki naj­więk­szych ryn­ków mo­to­ry­za­cyj­nych świa­ta – z ósmej po­zy­cji rok te­mu spa­dła na 12.

Naj­wię­cej no­wych po­jaz­dów ku­pił naj­bar­dziej lud­ny kraj. Chiń­czy­cy zwięk­szy­li za­ku­py o 4,8 proc., do 10,09 mln sztuk; Ame­ry­ka­nie ku­pi­li 8,49 mln, a Ja­poń­czy­cy – 2,62 mln, ale tu spa­dek był du­ży (-11 proc.).

W lip­cu w Ro­sji li­der ryn­ku – kon­cern Aw­to­WAZ (mar­ki Ła­da, Re­nault) – miał sprze­daż mniej­szą o 25 proc. rok do ro­ku. Po­zo­sta­je też spra­wa pro­du­cen­tów za­gra­nicz­nych, któ­rzy je­den po dru­gim wy­co­fu­ją się z Ro­sji, tłu­ma­cząc to sank­cja­mi, któ­re wpły­wa­ją na re­ce­sję w go­spo­dar­ce, osła­bia­ją ru­bla i ob­ni­ża­ją do­cho­dy lud­no­ści.

W grud­niu i stycz­niu nie pra­co­wa­ły ro­syj­skie mon­tow­nie For­da (Wo­ro­neż), Peu­ge­ota, Ci­tro­ena i Mit­su­bi­shi (ob­wód ka­łu­ski). W mar­cu Ge­ne­ral Mo­tors na dwa mie­sią­ce za­mknął mon­tow­nię w St. Pe­ters­bur­gu, a Ssan­gY­ong – czwar­ty pod wzglę­dem wiel­ko­ści pro­duk­cji kon­cern mo­to­ry­za­cyj­ny Ko­rei – wstrzy­mał prze­sy­ła­nie swo­ich sa­mo­cho­dów do Ro­sji – do­tąd naj­więk­sze­go swo­je­go klien­ta.

Gdy­by nie po­moc pań­stwa, ry­nek no­wych aut w Ro­sji zmniej­szył­by się w tym ro­ku aż o po­ło­wę. Kreml ro­bi wszyst­ko, by po­wstrzy­mać uciecz­kę pro­du­cen­tów i klien­tów.

O po­wa­dze sy­tu­acji świad­czy czwart­ko­wa na­ra­da u Wła­di­mi­ra Pu­ti­na. Pre­zy­dent spo­tkał się z człon­ka­mi rzą­du w spra­wie sy­tu­acji w bra­nży mo­to­ry­za­cyj­nej, in­for­mu­je agen­cja Pri­me. Wi­ce­mi­ni­ster prze­my­słu Gleb Ni­ki­tin po­dał, że w tym ro­ku pro­duk­cja no­wych sa­mo­cho­dów spad­nie o 23 proc., do 1,4 mln sztuk. Ta­ki wy­nik uda się osią­gnąć tyl­ko dzię­ki rzą­do­we­mu wspar­ciu dla bra­nży. Gdy­by nie ona, ry­nek zmniej­szył­by się o po­ło­wę.

Archiwum
Gliwice walczą o motoryzacyjną nowość z silnikiem z Tych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Archiwum
Zarobki Elona Muska zatwierdzone, ale nie jednogłośnie
Archiwum
Dyrekcja Skody proponuje podwyżkę zarobków
Archiwum
Europejski plan produkcji PSA
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Archiwum
Fabryka Opla w Tychach uratowana